Spanish - 1000 HP Basic-IOM (Spanish)

Title/Specs Body Size
1000 HP Basic-IOM (Spanish)